2006-06-03 09:50:34# 132. lþ.#F 122.#5. fundur. Lax- og silungsveiði., til 09:54:35| A gert 7 12:46
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 607. mál (heildarlög). --- Þskj. 891, nál. 1327, brtt. 1328.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:50]

Brtt. 1328,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (GHall) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, BJJ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, MF, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1328,2--12 samþ. með 47 shlj. atkv.

3.--39. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

40. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, BjörgvS, EOK, EMS, GÞÞ, GHall, GÖg, GÖrl, HHj, KJúl, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:52]

Guðjón A. Kristjánsson:


41.--58. gr. (verða 41.--57. gr.) og ákv. til brb. I--II, svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.