2006-06-03 10:02:51# 132. lþ.#F 122.#9. fundur. Atvinnuleysistryggingar., til 10:13:18| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Atvinnuleysistryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 742. mál (heildarlög). --- Þskj. 1078, nál. 1340, brtt. 1341 og 1343.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:06]

[10:03]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[10:04]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[10:05]

Dagný Jónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1341,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1341,2--6 samþ. með 46 shlj. atkv.

8.--31. gr., svo breyttar, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1343,1 felld með 28:20 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KÓ, KolH, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

15 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, KLM, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

32. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

33. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1343,2 felld með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

15 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, KLM, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

34. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

35.--36. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1341,7 samþ. með 48 shlj. atkv.

37. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

38.--53. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1343,3 felld með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

14 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1341,8 samþ. með 49 shlj. atkv.

54. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack.

17 þm. (AKG, ÁRJ, GAK, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1341,9--11 samþ. með 48 shlj. atkv.

55.--65. gr. og ákv. til brb. I--III, svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1341,12 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. IV) samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.