2006-06-03 10:18:05# 132. lþ.#F 122.#11. fundur. Almenn hegningarlög o.fl., til 10:23:45| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Almenn hegningarlög o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 619. mál (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot). --- Þskj. 905, nál. 1414.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:21]

[10:18]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

16 þm. (AKG, ÁRJ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁÓÁ, ÁMöl, BjörgvS, EOK, EMS, GAK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, MÞH, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:21]

Bjarni Benediktsson:


3.--8. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.