2006-06-03 10:30:24# 132. lþ.#F 122.#14. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 10:44:26| A gert 6 17:2
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 794. mál (framlenging á lækkun olíugjalds). --- Þskj. 1213, nál. 1333, brtt. 1250 og 1270.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:36]

[10:30]

Kristján L. Möller (um atkvæðagreiðslu):


[10:32]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 29:14 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, VS, ÞKG.
nei:
GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, EMS, GÓJ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, MÞH, SKK, SF, SP, StB, VF, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:36]

Birgir Ármannsson:


[10:37]

Kristján L. Möller:


3. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1250 felld með 28:15 atkv. og sögðu

 já:
GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, EMS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, ISG, KJúl, KolH, SKK, SF, SP, StB, VF, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1270,1 felld með 29:12 atkv. og sögðu

 já:
EMS, GAK, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, VS, ÞKG.

4 þm. (JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÖg, GÖrl, HHj, ISG, KJúl, KolH, SKK, SF, SP, StB, VF, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:40]

Jóhanna Sigurðardóttir:


4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (SÞorg) greiddi ekki atkv.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÖg, GÖrl, HHj, ISG, KJúl, KolH, SKK, SF, SP, StB, VF, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

5. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1270,2 felld með 27:13 atkv. og sögðu

 já:
EMS, GuðjG, GAK, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, VS, ÞKG.

4 þm. (JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÖg, GÖrl, HHj, ISG, KJúl, KolH, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VF, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1270,3 felld með 28:12 atkv. og sögðu

 já:
EMS, GAK, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, VS, ÞKG.

4 þm. (JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, HHj, ISG, KJúl, KolH, SKK, SF, SP, StB, VF, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1270,4 kom ekki til atkv.

Fyrirsögn samþ. með 44 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.