2006-06-03 10:48:56# 132. lþ.#F 122.#17. fundur. Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda., til 10:54:01| A gert 6 17:2
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 713. mál (heildarlög). --- Þskj. 1049, nál. 1344, brtt. 1345.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:51]

Brtt. 1345,1 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

18 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:49]

Jóhann Ársælsson:


1. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1345,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1345,3 samþ. með 44 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1345,4 samþ. með 43 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1345,5 samþ. með 42 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

7.--8. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1345,6 (ný fyrirsögn) samþ. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.