2006-06-03 10:54:03# 132. lþ.#F 122.#18. fundur. Almannatryggingar., til 10:58:42| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 792. mál (samningar við sérgreinalækna). --- Þskj. 1210, nál. 1346 og 1369.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:58]

[10:54]

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


[10:56]

Ásta R. Jóhannesdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, MS, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, SJS, StB.

10 þm. (AKG, ÁRJ, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, RG, VF, ÞBack) greiddu ekki atkv.

29 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, ISG, JGunn, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MF, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2.--8. gr. samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, BJJ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÁ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MÞH, MF, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KLM, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JÁ) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÁ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MF, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.