2006-06-03 10:58:59# 132. lþ.#F 122.#19. fundur. Landmælingar og grunnkortagerð., til 11:06:50| A gert 6 17:2
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Landmælingar og grunnkortagerð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 668. mál (heildarlög). --- Þskj. 978, nál. 1399, brtt. 1402.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:03]

[10:59]

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[11:01]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS.

5 þm. (GAK, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, KLM, LB, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1399,1 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KHG, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS.

5 þm. (GAK, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS.

6 þm. (GAK, JBjarn, MÞH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, LB, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS.

6 þm. (GAK, JBjarn, MÞH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, LB, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1399,2 samþ. með 38:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS.
nei:
JBjarn, SP, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (GÓJ, GAK, MÞH) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, LB, SKK, SigurjÞ, SF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 38:4 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS.
nei:
JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (GÓJ, GAK, MÞH, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, LB, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

5.--6. gr. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS.

6 þm. (GAK, JBjarn, MÞH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, LB, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1402 felld með 29:13 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, JóhS, JGunn, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, VF.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.

4 þm. (JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, LB, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.

14 þm. (EMS, GAK, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JBjart, KJúl, KolH, LB, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

8.--10. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS.

6 þm. (GAK, JBjarn, MÞH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, LB, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.