2006-06-03 11:27:45# 132. lþ.#F 122.#25. fundur. Fullgilding Hoyvíkur-samningsins., til 11:28:26| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Fullgilding Hoyvíkur-samningsins, frh. síðari umr.

Stjtill., 683. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 999, nál. 1223.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:28]

Tillgr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (AKG) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JóhS, KJúl, KolH, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞBack, ÖJ.

17 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JóhS, KJúl, KolH, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.