2006-06-03 11:28:27# 132. lþ.#F 122.#26. fundur. Samningur um tölvubrot., til 11:29:10| A gert 13 16:26
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Samningur um tölvubrot, frh. síðari umr.

Stjtill., 692. mál. --- Þskj. 1022, nál. 1286.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:28]

Tillgr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JJBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞBack, ÖJ.

17 þm. (BjörgvS, EOK, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.