2006-06-03 11:29:53# 132. lþ.#F 122.#27. fundur. Frestun á fundum Alþingis., til 11:30:08| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Frestun á fundum Alþingis, frh. einnar umr.

Stjtill., 810. mál. --- Þskj. 1413.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:30]

Till. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞBack, ÖJ.

17 þm. (BjörgvS, EOK, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.