2006-06-03 15:09:25# 132. lþ.#F 124.#4. fundur. Hlutafélög., til 15:12:57| A gert 7 9:0
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Hlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 404. mál (opinber hlutafélög). --- Þskj. 1471, brtt. 1165,2 og 1468.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:10]

Brtt. 1165,2 felld með 27:15 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JGunn, LB, MÞH, MF, RG, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, VS.

4 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KLM, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1468 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SJS, VF, VS, ÞBack, ÖS.

3 þm. (BÁ, BjarnB, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BjörgvS, DJ, EOK, GuðjG, GÖg, HHj, JÁ, KJúl, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, StB, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:10]

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:


[15:11]

Jónína Bjartmarz:


Frv., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SJS, VF, VS, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BJJ, BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, JBjart, KJúl, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, StB, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.