2006-06-03 15:14:29# 132. lþ.#F 124.#8. fundur. Veiðimálastofnun., til 15:14:46| A gert 7 14:18
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Veiðimálastofnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 612. mál (heildarlög). --- Þskj. 897 (með áorðn. breyt. á þskj. 1330).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:14]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SJS, VS, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁÓÁ, BJJ, BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KJúl, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, StB, VF, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.