2006-06-03 15:17:33# 132. lþ.#F 124.#12. fundur. Vinnumarkaðsaðgerðir., til 15:17:46| A gert 7 14:18
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Vinnumarkaðsaðgerðir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 788. mál (heildarlög). --- Þskj. 1480.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:17]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KJúl, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.