2006-06-03 15:31:14# 132. lþ.#F 124.#15. fundur. Tekjuskattur., til 15:32:17| A gert 7 9:0
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Tekjuskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 793. mál (gengishagnaður). --- Þskj. 1212, brtt. 1252.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:31]

Brtt. 1252 felld með 31:21 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, RG, SJS, VF, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, SF, StB, VS, ÞKG.

11 þm. (BJJ, BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KJúl, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (BJJ, BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, JBjart, KJúl, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb) fjarstaddir.