2006-06-03 15:39:28# 132. lþ.#F 124.#16. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 15:41:13| A gert 7 9:0
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 794. mál (framlenging á lækkun olíugjalds). --- Þskj. 1213, brtt. 1462 og 1494.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:39]

Brtt. 1462 kölluð aftur.

Brtt. 1494,1 samþ. með 48:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KLM, LB, MS, MF, SI, SAÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

14 þm. (BjörgvS, EOK, GÓJ, GÖg, HHj, KJúl, KHG, MÞH, MÁ, RG, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1494,2 samþ. með 49:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KLM, LB, MS, MF, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

13 þm. (BjörgvS, EOK, GÓJ, GÖg, HHj, KJúl, KHG, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 51:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MF, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

11 þm. (BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb) fjarstaddir.