2006-06-03 15:46:24# 132. lþ.#F 124.#20. fundur. Almannatryggingar., til 15:47:18| A gert 7 9:0
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 792. mál (samningar við sérgreinalækna). --- Þskj. 1210, brtt. 1514.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:46]

Brtt. 1514 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, SI, SAÞ, SÞorg, SF, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, ISG, JóhS, JGunn, KLM, LB, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KJúl, KolH, MÞH, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, SF, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MF, RG, SJS, VF, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BjörgvS, EOK, GAK, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb) fjarstaddir.