2006-06-03 15:47:38# 132. lþ.#F 124.#21. fundur. Landmælingar og grunnkortagerð., til 15:47:59| A gert 7 14:18
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Landmælingar og grunnkortagerð, frh. 3. umr.

Stjfrv., 668. mál (heildarlög). --- Þskj. 978 (með áorðn. breyt. á þskj. 1399).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:47]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, StB, VF, VS, ÞKG.

6 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KJúl, LB, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.