2006-06-03 15:49:13# 132. lþ.#F 124.#24. fundur. Náttúruvernd., til 15:49:29| A gert 7 14:18
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Náttúruvernd, frh. 3. umr.

Stjfrv., 180. mál (efnistaka úr gömlum námum). --- Þskj. 180.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:49]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KJúl, KÓ, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.