2006-06-03 15:49:45# 132. lþ.#F 124.#25. fundur. Matvælarannsóknir hf., til 15:50:07| A gert 7 14:18
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Matvælarannsóknir hf., frh. 3. umr.

Stjfrv., 387. mál. --- Þskj. 1487.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:49]

Frv. samþ. með 32:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, SF, StB, VS, ÞKG.
nei:
GAK, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.