2006-06-03 15:51:02# 132. lþ.#F 124.#27. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 15:51:52| A gert 7 14:18
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 132. lþ.

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 2. umr.

Frv. allshn., 809. mál. --- Þskj. 1409.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:51]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, LB, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (KLM) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, JÁ, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, LB, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (EMS, ISG, KLM) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JÁ) greiddi ekki atkv.

13 þm. (BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, JGunn, KJúl, MF, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.