2005-11-15 13:54:59# 132. lþ.#F 21.#1. fundur. Vatnalög., til 13:57:20| A gert 18 11:41
[prenta uppsett í dálka] 21. fundur, 132. lþ.

Vatnalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 268. mál (heildarlög). --- Þskj. 281.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:55]

Frv. vísað til 2. umr. með 42:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EMS, GuðjG, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
JBjarn.

20 þm. (ÁÓÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, HÁs, HBl, ISG, JóhS, LB, MF, StB, VF, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til iðnn. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EMS, GuðjG, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (JBjarn, MÁ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, BjörgvS, BBj, EOK, GHH, GHj, GAK, GHall, HÁs, HBl, JóhS, LB, MF, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:56]

Kolbrún Halldórsdóttir: