2005-12-08 18:24:34# 132. lþ.#F 39.#9. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 18:31:16| A gert 9 9:58
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 327. mál (sérstakt kílómetragjald). --- Þskj. 359, nál. 549 og 555, brtt. 550.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:28]

[18:25]

Fjármálaráðherra (Árni M. Mathiesen) (um atkvæðagreiðslu):


[18:26]

Kristján L. Möller (um atkvæðagreiðslu):


[18:27]

Kjartan Ólafsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ*, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

2. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ*, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 556,1 kölluð aftur.

3. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, MÁ, RG, SAÞ, SF, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 550,1 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, LB, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

5.--12. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 556,2 kölluð aftur.

13. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, MÁ, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 550,2 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MS, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (MÞH, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.