2005-12-09 18:12:14# 132. lþ.#F 40.#9. fundur. Búnaðargjald., til 18:14:46| A gert 20 15:53
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 132. lþ.

Búnaðargjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 332. mál (lækkun gjalds). --- Þskj. 364, nál. 513, brtt. 515.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:12]

Brtt. 515,1 (ný 1. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, HBl, JóhS, JBjart, MS, PHB, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 515,2 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, PHB, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, HBl, JBjart, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MÞH, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, PHB, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, JBjart, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 515,3 (ný 3. gr., verður 4. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JGunn, JónK, KÓ, KHG, KLM, LMR, MÞH, MF, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.

11 þm. (ÁÓÁ, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, LB, PHB, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHj, GHall, GÖg, JÁ, JBjart, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Brtt. 515,4 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, MÁ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (JBjarn, KolH, PHB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, JÁ, JBjart, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SJS) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, HBl, JBjart, LB, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.