2005-12-09 18:15:52# 132. lþ.#F 40.#11. fundur. Innflutningur dýra., til 18:16:37| A gert 20 15:53
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 132. lþ.

Innflutningur dýra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 390. mál (afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar). --- Þskj. 472, nál. 516.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:16]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BJJ, BjörgvS, GHall, GÖg, JBjart, LB, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BJJ, BjörgvS, GHall, GÖg, HBl, JBjart, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.