2005-12-09 18:27:15# 132. lþ.#F 40.#20. fundur. Staðgreiðsla opinberra gjalda., til 18:27:42| A gert 13 13:13
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 132. lþ.

Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 3. umr.

Frv. SKK o.fl., 18. mál (vanskil á vörslufé). --- Þskj. 572, brtt. 588.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:27]

Brtt. 588 samþ. með 51 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, JóhS, JBjart, MS, MÁ, RG, SAÞ, ÞSveinb) fjarstaddir.