2005-12-09 18:28:41# 132. lþ.#F 40.#21. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 18:29:27| A gert 12 14:23
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 132. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 326. mál (hækkun sjómannaafsláttar). --- Þskj. 573, brtt. 584.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:28]

Brtt. 584 samþ. með 53 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, JBjart, MS, MÁ, RG, SAÞ) fjarstaddir.