2005-12-09 18:30:17# 132. lþ.#F 40.#23. fundur. Verslunaratvinna., til 18:30:33| A gert 20 15:53
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 132. lþ.

Verslunaratvinna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 345. mál (EES-reglur, höfundarréttargjald). --- Þskj. 575.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:30]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GHall, GÖg, HBl, JBjart, MS, MÁ, RG, SAÞ, ÖS) fjarstaddir.