2005-12-09 18:35:33# 132. lþ.#F 40.#25. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 18:35:46| A gert 11 9:9
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 132. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 363. mál (framlenging á lækkun gjalds). --- Þskj. 414.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:35]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MF, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, HHj, JBjart, MS, MÁ, RG, SAÞ) fjarstaddir.