2005-12-09 19:04:35# 132. lþ.#F 41.#6. fundur. Tekjustofnar sveitarfélaga., til 19:04:50| A gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 132. lþ.

Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 364. mál (undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.). --- Þskj. 418 (með áorðn. breyt. á þskj. 530).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:04]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (GHj, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, JBjart, LB, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.