2005-12-09 19:05:02# 132. lþ.#F 41.#7. fundur. Fjarskiptasjóður., til 19:05:14| A gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 132. lþ.

Fjarskiptasjóður, frh. 3. umr.

Stjfrv., 191. mál. --- Þskj. 599.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:05]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, JBjart, LB, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.