2005-12-09 19:05:26# 132. lþ.#F 41.#8. fundur. Málefni aldraðra., til 19:05:42| A gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 132. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 174. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 174.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:05]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, MÞH, MF, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (MÁ) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, JBjart, LB, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.