2005-12-09 19:06:45# 132. lþ.#F 41.#11. fundur. Innflutningur dýra., til 19:07:01| A gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 132. lþ.

Innflutningur dýra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 390. mál (afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar). --- Þskj. 472.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:06]

Frv. samþ. með 46:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KÓ, KHG, LMR, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
SJS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KLM, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BJJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, JBjart, KJúl, MS, RG, SAÞ) fjarstaddir.