2005-12-09 19:16:25# 132. lþ.#F 42.#4. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 19:16:42| A gert 22 13:55
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 132. lþ.

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 405. mál. --- Þskj. 560.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:16]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

8 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EMS, GHall, GÖg, JBjart, RG, SAÞ) fjarstaddir.