Fundargerð 132. þingi, 35. fundi, boðaður 2005-12-06 10:30, stóð 10:30:02 til 00:51:19 gert 7 8:7
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

35. FUNDUR

þriðjudaginn 6. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[10:34]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Samræmd stúdentspróf -- frumvarp um Ríkisútvarpið.

[10:34]

Málshefjandi var Björgvin G. Sigurðsson.

[11:00]

Útbýting þingskjals:


Stofnun íslenskra fræða -- Árnastofnun, frh. 1. umr.

Stjfrv., 331. mál. --- Þskj. 363.

[11:00]


Greiðslur til foreldra langveikra barna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 389. mál. --- Þskj. 471.

[11:00]


Innflutningur dýra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 390. mál (afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar). --- Þskj. 472.

[11:01]


Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis, frh. síðari umr.

Stjtill., 284. mál. --- Þskj. 299, nál. 464.

[11:01]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 500).


Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 285. mál (upplýsingar um umhverfismál). --- Þskj. 300, nál. 465.

[11:02]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 501).


Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 286. mál (rafbúnaðarúrgangur). --- Þskj. 301, nál. 466.

[11:03]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 502).


Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 287. mál (evrópsk samvinnufélög). --- Þskj. 302, nál. 467.

[11:03]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 503).


Meðferð opinberra mála, frh. 2. umr.

Frv. allshn., 295. mál (birting dóms). --- Þskj. 314.

[11:04]


Samráðsskylda stjórnvalda við samtök fatlaðra, frh. fyrri umr.

Þáltill. GuðmM o.fl., 385. mál. --- Þskj. 454.

[11:05]


Afbrigði um dagskrármál.

[11:05]


Fjárlög 2006, 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 437, frhnál. 492 og 498, brtt. 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 496 og 497.

[11:06]

[Fundarhlé. --- 13:13]

[13:33]

[14:44]

Útbýting þingskjala:

[17:36]

Útbýting þingskjala:

[18:42]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:03]

[20:00]

Útbýting þingskjala:

[20:01]

[22:21]

Útbýting þingskjala:

[00:50]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 11. mál.

Fundi slitið kl. 00:51.

---------------