Fundargerð 132. þingi, 65. fundi, boðaður 2006-02-13 15:00, stóð 15:00:08 til 19:06:56 gert 14 7:59
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

65. FUNDUR

mánudaginn 13. febr.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:


Varamenn taka þingsæti.

[15:02]

Forseti las bréf þess efnis að Lára Margrét Ragnarsdóttir tæki sæti Guðmundar Hallvarðssonar, 8. þm. Reykv. s., og Eygló Harðardóttir tæki sæti Guðna Ágústssonar, 3. þm. Suðurk.

Eygló Harðardóttir, 3. þm. Suðurk., undirritaði drengskaparheit um að halda stjórnarskrána.


Tilkynning um dagskrá.

[15:04]

Forseti tilkynnti að að loknum atkvæðagreiðslum færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 10. þm. Reykv. n.


Athugasemdir um störf þingsins.

Frumvarp um aukatekjur ríkissjóðs.

[15:04]

Málshefjandi var Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra.


Athugasemdir um störf þingsins.

Arðsemi Kárahnjúkavirkjunar.

[15:22]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Um fundarstjórn.

Upplýsingar Landsvirkjunar um arðsemi.

[15:27]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 456. mál. --- Þskj. 681.

[15:29]


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 329. mál (kjördæmi kirkjuþings o.fl.). --- Þskj. 361, nál. 740 og 755.

[15:30]


Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 1. umr.

Stjfrv., 403. mál (nýjar gjaldtökuheimildir). --- Þskj. 519.

[15:33]


Þjóðarblóm Íslendinga, frh. fyrri umr.

Stjtill., 455. mál. --- Þskj. 679.

[15:34]


Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf., frh. 1. umr.

Stjfrv., 480. mál. --- Þskj. 708.

[15:35]


Umferðarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 503. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 735.

[15:35]


Umræður utan dagskrár.

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi.

[15:36]

Málshefjandi var Ásta Möller.


Heyrnar-, tal- og sjónstöð, 1. umr.

Stjfrv., 514. mál. --- Þskj. 751.

[16:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög, 1. umr.

Frv. KolH o.fl., 53. mál (brottvísun og heimsóknarbann). --- Þskj. 53.

[17:05]

[17:23]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, fyrri umr.

Þáltill. KolH o.fl., 56. mál. --- Þskj. 56.

[17:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ríkisendurskoðun, 1. umr.

Frv. GÞÞ o.fl., 60. mál (útboð endurskoðunar). --- Þskj. 60.

[18:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Djúpborun á Íslandi, fyrri umr.

Þáltill. MÁ o.fl., 61. mál. --- Þskj. 61.

[18:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 12.--14. mál.

Fundi slitið kl. 19:06.

---------------