Fundargerð 132. þingi, 98. fundi, boðaður 2006-04-03 15:00, stóð 15:00:30 til 22:00:06 gert 4 7:55
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

98. FUNDUR

mánudaginn 3. apríl,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Sinubrunar.

[15:03]

Spyrjandi var Jón Bjarnason.


Hrefnustofninn.

[15:10]

Spyrjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Frumvarp um Byggðastofnun.

[15:17]

Spyrjandi var Jóhann Ársælsson.


Endurskoðun jarðalaga vegna uppkaupa á jörðum.

[15:25]

Spyrjandi var Björgvin G. Sigurðsson.


Opinber gjöld af bensíni og olíu.

[15:35]

Spyrjandi var Sigurjón Þórðarson.


Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 392. mál. --- Þskj. 1010.

[15:43]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1088).


Almenn hegningarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 365. mál (heimilisofbeldi). --- Þskj. 419.

[15:48]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1089).


Bílaleigur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 379. mál (flutningur leyfisveitinga o.fl.). --- Þskj. 1011.

[15:49]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1090).


Faggilding o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 361. mál. --- Þskj. 1013.

[15:49]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1091).


Upplýsingaréttur um umhverfismál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 221. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1012.

[15:50]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1092).


Þjóðlendur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 630. mál (framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar). --- Þskj. 923.

[15:50]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1093).


Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 371. mál (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar). --- Þskj. 871, brtt. 875.

[15:50]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1094) með fyrirsögninni:

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum.


Hlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 461. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 869.

[15:52]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1095).


Einkahlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 462. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 870.

[15:52]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1096).


Greiðslur til foreldra langveikra barna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 389. mál. --- Þskj. 877, brtt. 853,7 og 896.

[15:52]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1097).


Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, frh. 1. umr.

Stjfrv., 651. mál (ESB-reglur). --- Þskj. 958.

[15:57]


Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 647. mál (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur). --- Þskj. 954.

[15:58]


Evrópsk samvinnufélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 594. mál (EES-reglur). --- Þskj. 878.

[15:59]


Mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn, frh. 1. umr.

Stjfrv., 620. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 906.

[15:59]


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 614. mál (styrkir til hitaveitna). --- Þskj. 899.

[16:00]


Verðbréfaviðskipti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 655. mál (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur). --- Þskj. 962.

[16:00]


Hlutafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 684. mál (samlagshlutafélög o.fl.). --- Þskj. 1001.

[16:00]


Höfundalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 664. mál (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur). --- Þskj. 974.

[16:01]


Staða hjóna og sambúðarfólks, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 69. mál. --- Þskj. 69.

[16:01]


Rannsóknamiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP, 223. mál. --- Þskj. 223.

[16:02]


Yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 237. mál. --- Þskj. 237.

[16:02]


Afbrigði um dagskrármál.

[16:03]


Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 353. mál (afnám sérúthlutunar á þorski). --- Þskj. 387, nál. 868.

[16:03]

[17:04]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 448. mál (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). --- Þskj. 672, nál. 873 og 925, brtt. 874 og 1084.

[17:15]

[18:57]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Uppboðsmarkaðir sjávarafla, 2. umr.

Stjfrv., 616. mál (EES-reglur). --- Þskj. 901, nál. 1000.

[20:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verkefnasjóður sjávarútvegsins, 2. umr.

Stjfrv., 382. mál (ráðstöfun fjár). --- Þskj. 442, nál. 834 og 857.

[21:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 22:00.

---------------