Fundargerð 132. þingi, 119. fundi, boðaður 2006-06-01 10:30, stóð 10:30:01 til 18:39:21 gert 2 7:41
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

119. FUNDUR

fimmtudaginn 1. júní,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir.

[10:32]

Málshefjandi var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.


Um fundarstjórn.

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir.

[10:55]

Málshefjandi var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.


Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum, síðari umr.

Þáltill. HBl o.fl., 297. mál. --- Þskj. 318, nál. 1141.

[11:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf, síðari umr.

Þáltill. HBl o.fl., 298. mál. --- Þskj. 319, nál. 1142.

[11:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samstarf vestnorrænna landa í orkumálum, síðari umr.

Þáltill. HBl o.fl., 299. mál. --- Þskj. 320, nál. 1143.

[11:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða, síðari umr.

Þáltill. HBl o.fl., 541. mál. --- Þskj. 788, nál. 1014.

[11:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofninum í Norður-Atlantshafi, síðari umr.

Þáltill. HBl o.fl., 542. mál. --- Þskj. 789, nál. 1144.

[11:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd, síðari umr.

Þáltill. HBl o.fl., 543. mál. --- Þskj. 790, nál. 1145.

[11:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á II. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 685. mál (mælitæki). --- Þskj. 1002, nál. 1217.

[11:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 686. mál (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum). --- Þskj. 1003, nál. 1218.

[11:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 687. mál (endurnot opinberra upplýsinga). --- Þskj. 1004, nál. 1219.

[11:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu, síðari umr.

Stjtill., 671. mál. --- Þskj. 981, nál. 1216.

[12:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna, síðari umr.

Stjtill., 662. mál. --- Þskj. 970, nál. 1231.

[12:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Norðurlandasamningur um almannaskráningu, síðari umr.

Stjtill., 609. mál. --- Þskj. 893, nál. 1230.

[12:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu, síðari umr.

Stjtill., 610. mál. --- Þskj. 894, nál. 1285.

[12:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[12:15]

Útbýting þingskjala:


Lokafjárlög 2004, 2. umr.

Stjfrv., 575. mál. --- Þskj. 833, nál. 1123 og 1241.

[12:16]

[Fundarhlé. --- 12:31]

[13:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 2. umr.

Stjfrv., 624. mál (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.). --- Þskj. 917, nál. 1199.

[13:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lífeyrissjóður bænda, 2. umr.

Stjfrv., 622. mál (einföldun og samræming lagaákvæða). --- Þskj. 915, nál. 1203.

[13:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aukatekjur ríkissjóðs, 2. umr.

Stjfrv., 403. mál (nýjar gjaldtökuheimildir). --- Þskj. 519, nál. 1204 og 1229.

[13:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur, 2. umr.

Stjfrv., 623. mál (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir). --- Þskj. 916, nál. 1237.

[14:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög og tekjuskattur, 2. umr.

Stjfrv., 733. mál (fækkun tollumdæma o.fl.). --- Þskj. 1069, nál. 1309.

[14:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 444. mál (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). --- Þskj. 666, nál. 1183, brtt. 1184.

[14:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Einkahlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 445. mál (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). --- Þskj. 667, nál. 1185, brtt. 1186.

[14:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Evrópsk samvinnufélög, 2. umr.

Stjfrv., 594. mál (EES-reglur). --- Þskj. 878, nál. 1259.

[14:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, 2. umr.

Stjfrv., 647. mál (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur). --- Þskj. 954, nál. 1238.

[14:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 2. umr.

Stjfrv., 651. mál (ESB-reglur). --- Þskj. 958, nál. 1275, brtt. 1276.

[14:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 684. mál (samlagshlutafélög o.fl.). --- Þskj. 1001, nál. 1312, brtt. 1313.

[14:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfaviðskipti, 2. umr.

Stjfrv., 655. mál (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur). --- Þskj. 962, nál. 1314, brtt. 1315.

[14:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup, 2. umr.

Stjfrv., 709. mál (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa). --- Þskj. 1045, nál. 1311.

[14:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umhverfismat áætlana, 2. umr.

Stjfrv., 342. mál. --- Þskj. 376, nál. 1007, brtt. 1008.

[15:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úrvinnslugjald, 2. umr.

Stjfrv., 714. mál (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 1050, nál. 1264, brtt. 1265.

[15:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landshlutaverkefni í skógrækt, 2. umr.

Stjfrv., 555. mál (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.). --- Þskj. 809, nál. 1159, brtt. 1160.

[15:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Afréttamálefni, fjallskil o.fl., 2. umr.

Frv. DrH og HBl, 210. mál (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings). --- Þskj. 210, nál. 1158.

[15:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðarblóm Íslendinga, síðari umr.

Stjtill., 455. mál. --- Þskj. 679, nál. 1157.

[15:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framsal sakamanna, 2. umr.

Stjfrv., 667. mál (málsmeðferðarreglur). --- Þskj. 977, nál. 1236.

[15:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullnusta refsidóma, 2. umr.

Stjfrv., 675. mál (flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss). --- Þskj. 991, nál. 1235.

[15:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vegabréf, 2. umr.

Stjfrv., 615. mál (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.). --- Þskj. 900, nál. 1226.

[15:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins, 2. umr.

Stjfrv., 669. mál (EES-reglur). --- Þskj. 979, nál. 1269.

[15:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttarstaða samkynhneigðra, 2. umr.

Stjfrv., 340. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 374, nál. 1181, brtt. 1182 og 1201.

[15:41]

[16:24]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðskrá og almannaskráning, 2. umr.

Stjfrv., 566. mál (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins). --- Þskj. 821, nál. 1224.

[16:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis, 2. umr.

Stjfrv., 567. mál. --- Þskj. 822, nál. 1225.

[16:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun íslenskra fræða -- Árnastofnun, 2. umr.

Stjfrv., 331. mál. --- Þskj. 363, nál. 1146, brtt. 1147.

[16:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Höfundalög, 2. umr.

Stjfrv., 664. mál (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur). --- Þskj. 974, nál. 1228.

[17:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum, 2. umr.

Stjfrv., 695. mál (heildarlög). --- Þskj. 1025, nál. 1266.

[17:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, 2. umr.

Stjfrv., 463. mál (grafískir hönnuðir). --- Þskj. 690, nál. 1227.

[17:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, 2. umr.

Stjfrv., 614. mál (styrkir til hitaveitna). --- Þskj. 899, nál. 1262.

[17:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf., 2. umr.

Stjfrv., 480. mál. --- Þskj. 708, nál. 1015, till. til rökst. dagskrár 1016.

[17:17]

[17:37]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Siglingalög, 2. umr.

Stjfrv., 376. mál (öryggi á sjó). --- Þskj. 432, nál. 1017, brtt. 1018.

[17:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 3. umr.

Stjfrv., 353. mál (afnám sérúthlutunar á þorski). --- Þskj. 1124.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verkefnasjóður sjávarútvegsins, 3. umr.

Stjfrv., 382. mál (ráðstöfun fjár). --- Þskj. 442.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 3. umr.

Stjfrv., 448. mál (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). --- Þskj. 1125, brtt. 1122.

[17:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Uppboðsmarkaðir sjávarafla, 3. umr.

Stjfrv., 616. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1126.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 17:57]

[18:38]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 18:39.

---------------