Fundargerð 132. þingi, 122. fundi, boðaður 2006-06-03 09:00, stóð 09:00:01 til 13:08:31 gert 6 17:2
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

122. FUNDUR

laugardaginn 3. júní,

kl. 9 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[09:02]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Útreikningur vaxtabóta.

[09:02]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Afbrigði um dagskrármál.

[09:21]

[09:22]


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 503. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 735, nál. 1161 og 1398, brtt. 1162 og 1347.

[09:23]


Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 404. mál (opinber hlutafélög). --- Þskj. 520, nál. 1086 og 1164, brtt. 1087 og 1165.

[09:33]


Eldi vatnafiska, frh. 2. umr.

Stjfrv., 595. mál (heildarlög). --- Þskj. 879, nál. 1323, brtt. 1324.

[09:46]


Varnir gegn fisksjúkdómum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 596. mál (heildarlög). --- Þskj. 880, nál. 1325, brtt. 1326.

[09:48]


Lax- og silungsveiði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 607. mál (heildarlög). --- Þskj. 891, nál. 1327, brtt. 1328.

[09:50]


Veiðimálastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 612. mál (heildarlög). --- Þskj. 897, nál. 1329, brtt. 1330.

[09:54]


Fiskrækt, frh. 2. umr.

Stjfrv., 613. mál (heildarlög). --- Þskj. 898, nál. 1331, brtt. 1332.

[09:56]


Kjararáð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 710. mál (heildarlög). --- Þskj. 1046, nál. 1334, brtt. 1335.

[10:00]


Atvinnuleysistryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 742. mál (heildarlög). --- Þskj. 1078, nál. 1340, brtt. 1341 og 1343.

[10:02]


Vinnumarkaðsaðgerðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 788. mál (heildarlög). --- Þskj. 1194, nál. 1340, brtt. 1342.

[10:13]


Almenn hegningarlög o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 619. mál (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot). --- Þskj. 905, nál. 1414.

[10:18]


Happdrætti Háskóla Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 748. mál (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum). --- Þskj. 1085, nál. 1374.

[10:23]


Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 793. mál (gengishagnaður). --- Þskj. 1212, nál. 1337, brtt. 1252.

[10:25]


Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 794. mál (framlenging á lækkun olíugjalds). --- Þskj. 1213, nál. 1333, brtt. 1250 og 1270.

[10:30]


Fjármálaeftirlit, frh. 2. umr.

Stjfrv., 556. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 810, nál. 1316, brtt. 1317.

[10:44]


Ferðasjóður íþróttafélaga, frh. fyrri umr.

Þáltill. menntmn., 789. mál. --- Þskj. 1195.

[10:48]


Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 713. mál (heildarlög). --- Þskj. 1049, nál. 1344, brtt. 1345.

[10:48]


Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 792. mál (samningar við sérgreinalækna). --- Þskj. 1210, nál. 1346 og 1369.

[10:54]


Landmælingar og grunnkortagerð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 668. mál (heildarlög). --- Þskj. 978, nál. 1399, brtt. 1402.

[10:58]


Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja, frh. 2. umr.

Stjfrv., 682. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 998, nál. 1392, brtt. 1393.

[11:06]


Álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 732. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1068, nál. 1404, brtt. 1405.

[11:09]


Náttúruvernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 180. mál (efnistaka úr gömlum námum). --- Þskj. 180, nál. 1400.

[11:11]


Matvælarannsóknir hf., frh. 2. umr.

Stjfrv., 387. mál. --- Þskj. 469, nál. 1406, brtt. 1407.

[11:11]


Landhelgisgæsla Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 694. mál (heildarlög). --- Þskj. 1024, nál. 1408.

[11:20]


Fullgilding Hoyvíkur-samningsins, frh. síðari umr.

Stjtill., 683. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 999, nál. 1223.

[11:27]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1489).


Samningur um tölvubrot, frh. síðari umr.

Stjtill., 692. mál. --- Þskj. 1022, nál. 1286.

[11:28]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1492).


Frestun á fundum Alþingis, ein umr.

Stjtill., 810. mál. --- Þskj. 1413.

[11:29]

[11:29]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1493).


Veiting ríkisborgararéttar, 1. umr.

Frv. allshn., 809. mál. --- Þskj. 1409.

[11:30]

[11:31]

[11:32]

Útbýting þingskjala:


Mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn, 2. umr.

Stjfrv., 620. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 906, nál. 1416, brtt. 1417.

[11:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009, síðari umr.

Stjtill., 391. mál. --- Þskj. 473, nál. 1463, brtt. 1464.

[11:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flugmálastjórn Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 707. mál (heildarlög). --- Þskj. 1043, nál. 1465 og 1491.

og

Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 708. mál. --- Þskj. 1044, nál. 1466 og 1491.

[12:48]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá var tekið 33. mál.

Fundi slitið kl. 13:08.

---------------