2007-02-21 15:20:21# 133. lþ.#F 76.#9. fundur. Orkustofnun., til 15:22:12| A gert 22 8:44
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 133. lþ.

Orkustofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 367. mál (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.). --- Þskj. 399, nál. 879, brtt. 880.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:20]

Brtt. 880,1 (1. gr. falli brott) samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MS, ÓlE, RG, SAÞ, SKK, SigurlS, SF, SJS, SvA, SæS, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

1 þm. (ÞBack) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ÁRJ, EMS, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SigurjÞ, SÞorg, SP, StB, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 880,2 (ný 2. gr., verður 1. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KHG, MS, MF, MÁ, ÓlE, RG, SAÞ, SKK, SigurlS, SF, SJS, SvA, SæS, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

1 þm. (ÞBack) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ÁRJ, EMS, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, KolH, KLM, LB, MÞH, PHB, SigurjÞ, SÞorg, SP, StB, ÖJ) fjarstaddur.

Brtt. 880,3--4 (3.--4. gr. falli brott) samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KHG, MS, MF, MÁ, ÓlE, RG, SAÞ, SKK, SigurlS, SF, SJS, SvA, SæS, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

1 þm. (ÞBack) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ÁRJ, EMS, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, KolH, KLM, LB, MÞH, PHB, SigurjÞ, SÞorg, SP, StB, ÖJ) fjarstaddur.

Brtt. 880,5 (ný 5. gr., verður 2. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MS, MF, MÁ, ÓlE, RG, SAÞ, SKK, SigurlS, SF, SJS, SvA, SæS, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

1 þm. (ÞBack) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁRJ, EMS, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MÞH, PHB, SigurjÞ, SÞorg, SP, StB, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.