Útbýting 133. þingi, 78. fundi 2007-02-26 18:35:03, gert 27 9:47

Barnabætur og barnabótaauki, 659. mál, fsp. ÖJ, þskj. 990.

Erlendir ríkisborgarar á vinnumarkaði, 478. mál, svar félmrh., þskj. 974.

Kennsla vestnorrænnar menningar í grunnskólum, 78. mál, nál. utanrmn., þskj. 985.

Margfeldisáhrif sjávarútvegs í þjóðarbúskapnum, 658. mál, fsp. ArnbS, þskj. 989.

Múlavirkjun á Snæfellsnesi, 657. mál, fsp. JBjarn, þskj. 988.

Orkustofnun, 367. mál, þskj. 953.

Sameiginleg stefna í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd, 84. mál, nál. utanrmn., þskj. 987.

Samningar um gagnkvæma réttaraðstoð og staðfestingu ákvörðunar ráðherraráðs Evrópusambandsins nr. 20, 652. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 971.

Útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands, 83. mál, nál. utanrmn., þskj. 986.