2007-03-09 11:22:48# 133. lþ.#F 85.#5. fundur. Hafnalög., til 11:26:18| A gert 20 12:10
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 133. lþ.

Hafnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 366. mál (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 398, nál. 997, brtt. 998.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:23]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 998,1 samþ. með 48 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 998,2 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 998,3 samþ. með 48 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 998,4 (ný 4. gr., verður 5. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 998,5 (ný 5. gr., verður 6. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 998,6 (ný grein, verður 7. gr.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BHar, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HjÁ, IHÓ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EBS, GAK, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MÁ, RG, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

15 þm. (BJJ, BjarnB, BjörgvS, EMS, GÞÞ, GÖrl, HBl, JGunn, KHG, LB, MS, MF, SAÞ, SJS, VS) fjarstaddir.

6.--7. gr. (verða 8.--9. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 998,7 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.