2007-03-09 11:28:35# 133. lþ.#F 85.#7. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 11:29:11| A gert 20 12:10
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 133. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 3. umr.

Stjfrv., 358. mál (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða). --- Þskj. 952.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:29]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BHar, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MÞH, MÁ, PHB, RG, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (BJJ, BjarnB, BjörgvS, EMS, GÞÞ, GÖrl, HBl, HHj, JGunn, KHG, LB, MS, MF, SAÞ, SJS, VS) fjarstaddir.