2007-03-12 15:40:53# 133. lþ.#F 86.#6. fundur. Málefni aldraðra., til 15:42:55| A gert 13 8:42
[prenta uppsett í dálka] 86. fundur, 133. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 559. mál (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra). --- Þskj. 834, nál. 1045.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:42]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BHar, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMM, ÁMöl, BjarnB, BjörgvS, EMS, GuðjG, HBl, MS, MF, SigurjÞ, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:41]

Mörður Árnason:


2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.