2007-03-15 21:28:39# 133. lþ.#F 90.#3. fundur. Varnir gegn landbroti., til 21:32:52| A gert 16 9:3
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 133. lþ.

Varnir gegn landbroti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 637. mál (valdmörk milli ráðherra). --- Þskj. 945, nál. 1122, brtt. 1123.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:31]

[21:29]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 33:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HerdS, HjÁ, IHÓ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MÞH, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SæS, VF, VS.
nei:
AKG, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, RG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁÓÁ, GÓJ, GAK, GÖrl, HBl, HHj, MF, MÁ, SF, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1123 samþ. með 33:13 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HerdS, HjÁ, IHÓ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MÞH, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SæS, VF, VS.
nei:
AKG, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GÖg, ISG, JÁ, JGunn, KJúl, KLM, LB, RG, ÞSveinb.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁÓÁ, GÓJ, GAK, GÖrl, HBl, HHj, JóhS, MF, MÁ, SF, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 33:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HerdS, HjÁ, IHÓ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MÞH, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SæS, VF, VS.
nei:
AKG, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, RG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁÓÁ, GÓJ, GAK, GÖrl, HBl, HHj, MF, MÁ, SF, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.