2007-03-16 11:33:35# 133. lþ.#F 91.#9. fundur. Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra., til 11:34:22| A gert 16 16:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 541. mál (heildarlög). --- Þskj. 1113, brtt. 1199.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:34]

Brtt. 1199 samþ. með 56 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HerdS, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (GAK, IHÓ, KJúl, LB, SJS, SæS, ÞSveinb) fjarstaddir.