2007-03-16 11:34:23# 133. lþ.#F 91.#10. fundur. Málefni aldraðra., til 11:34:45| A gert 17 8:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 559. mál (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra). --- Þskj. 834.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:34]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, EBS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, HerdS, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

8 þm. (GuðjG, GAK, HBl, IHÓ, KJúl, SJS, SæS, ÞSveinb) fjarstaddir.