2007-03-16 11:35:13# 133. lþ.#F 91.#12. fundur. Hafnalög., til 11:35:50| A gert 16 16:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Hafnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 366. mál (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1083, brtt. 1102.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:35]

Brtt. 1102 samþ. með 57 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HerdS, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

6 þm. (GAK, IHÓ, KHG, SJS, SæS, ÞSveinb) fjarstaddir.