2007-03-16 11:35:51# 133. lþ.#F 91.#13. fundur. Orkustofnun., til 11:36:11| A gert 17 8:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Orkustofnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 367. mál (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.). --- Þskj. 953.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:36]

Frv. samþ. með 58 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (GAK, KHG, SJS, SæS, ÞSveinb) fjarstaddir.