2007-03-16 11:36:55# 133. lþ.#F 91.#15. fundur. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa., til 11:37:37| A gert 16 16:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 385. mál (heildarlög). --- Þskj. 1084, brtt. 1143.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:37]

Brtt. 1143 samþ. með 58 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HHj, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, VF, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁMöl, GÖg, HBl, HerdS, KHG, SJS, SæS, VS, ÞSveinb) fjarstaddir.