2007-03-16 11:41:20# 133. lþ.#F 91.#19. fundur. Stjórn fiskveiða., til 11:49:29| A gert 17 8:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 459. mál (úthlutun byggðakvóta). --- Þskj. 624, nál. 1098, brtt. 1099.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:48]

Brtt. 1099,1 (ný 1. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, VF, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BjörgvS, JÁ, MÁ, SJS, SæS, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:41]

Guðjón A. Kristjánsson:


[11:43]

Magnús Þór Hafsteinsson:


[11:44]

Sigurjón Þórðarson:


[11:45]

Sjávarútvegsráðherra (Einar K. Guðfinnsson):


[11:46]

Jón Bjarnason:


Brtt. 1099,2 (2. gr. verði 3. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1099,3 (ný 3. gr., verður 2. gr.) samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 57 shlj. atkv.